Dla rodziców i uczniów
o RODO

Informacja o Administratorze
spełnienie obowiązku informacyjnego RODO

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • Administratorem pozyskanych danych jest: Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Mikołaja Kopernika  we Włocławku,                                       ul. Cyganka 6/10,  tel. 54  232-58-35  e- mail: sp3wlocl@gmail.com

 

 • Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskanych danych jest Pani Małgorzata Dudzińska – dyrektor szkoły, tel.54 232-58-35 e- mail: sp3wlocl@gmail.com

 

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, 

tel.  54 427-01-58, adres e-mail:  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

 • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Szkoły, SIO.

 

 • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

 

 • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.

 

 •  Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

 • Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

 

 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

 

 • przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

 

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO

 

 • Podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

Niniejszym informuję, że w Szkole  Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku jest uruchomiony całodobowo na terenie korytarzy oraz przed wejściem głównym do budynku i na parkingu szkoły monitoring z wykorzystaniem kamer obejmujących wizję.

Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu zostają zapisane maksymalnie do 30 dni i mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz ochronę mienia i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

 

Obowiązek informacyjny ZFSŚ.pdf


Wersja do druku