Dla rodziców i uczniów
Uwaga Rodzice - Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

W marcu rozpoczynamy rekrutację do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja czekamy na ciebie

 

 

WAŻNE - POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

DO KLAS PIERWSZYCH

 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI

Szanowny Rodzicu! 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce spowodowaną zagrożeniem zakażenia koronawirusem oraz jednocześnie trwającym naborem do przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych informuję,  że do dnia  01 marca 2021r. mogą skorzystać Państwo z dwóch

sposobów złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

 

 W przypadku naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  1. Wniosek należy przesłać elektronicznie za pomocą systemu Vulcan.

  2. Pozostałe dokumenty można złożyć w wersji papierowej do placówki lub dodatkowo uruchamiamy dla Państwa możliwość zeskanowania wymaganych

  3. pozostałych dokumentów rekrutacyjnych i przesłania ich drogą elektroniczną na właściwy adressp3wlocl@gmail.com

    W przypadku wersji papierowej informuję , że w placówkach przy wejściu znajdować się będą od dnia 01 marca br. zdezynfekowane od wewnątrz i od zewnątrz

urny, do których możecie Państwo wrzucać zakopertowane wymagane dokumenty. W placówce są zachowane zaostrzone normy sanitarne, tj. płyn do dezynfekcji

rąk przy wejściu do placówki. 

Ewentualne konsultacje  udzielane będą wyłącznie drogą telefoniczną 54 234 96 94 lub e-mailową sp3wlocl@gmail.com

 

W przypadku naboru do klas pierwszych szkół podstawowych:

  1. Komplet dokumentów wraz z wnioskiem rekrutacyjnym można dostarczyć w wersji papierowej lub dodatkowo uruchamiamy dla Państwa możliwość

  2. zeskanowania dokumentów i przesłania ich na adres e-mailowy sp3wlocl@gmail.com

     W przypadku przekazania wersji papierowej dokumentów informuję, że przy wejściu znajdować się będą od dnia 01 marca br. zdezynfekowane od wewnątrz i od

zewnątrz urny, do których będziecie mogli Państwo  wrzucać zakopertowane wymagane dokumenty. W placówce są zachowane zaostrzone normy sanitarne, tj. płyn

do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki.

Ewentualne konsultacje  udzielane będą wyłącznie drogą telefoniczną 54 2325835 lub e-mailowąsp3wlocl@gmail.com 

W przypadku braku możliwości otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu należy łącznie z wymaganymi dokumentami złożyć oświadczenie o

zatrudnieniu pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji, a właściwy dokument z zakładu pracy będzie można dostarczyć w

późniejszym terminie do naszej placówki.

 

 


 

OGŁOSZENIE

Od 01 marca br. rozpoczynamy rekrutację do klas I na rok szkolny 2021/2022.

1. Rekrutacja do klas I będzie odbywała się tradycyjnie w siedzibie szkoły.

2. Rekrutacja odbywa się na podstawie:
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948),
- Uchwały Nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

3. Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.
ria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Druki zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

W SEKRETARIACIE SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  Nr 3 WE WOCŁAWKU OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 800 – 1400  można składać wnioski i zgłoszenia kandydatów.

 

DRUKI DO POBRANIA

 

 

 

1.Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022

 

2.Wniosek o przyjęcie do I klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.pdf

3.Klauzula informacyjna dla kandydatów

4.Potwierdzenie woli

 

 

 

 

Procedura rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017, poz. 59)

 

  1. Obowiązek szkolny.

 

l. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

 

a) które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego,

b) dziecko 7-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole,

c) spoza obwodu szkoły (na prośbę rodziców, prawnych opiekunów) pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły,

d) w przypadku dzieci zameldowanych na terenie innych gmin, jeżeli po przyjęciu wszystkich chętnych z terenu miasta są jeszcze wolne miejsca,

e) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

- jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej

albo

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone.

3. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

4. Decyzję Dyrektor Szkoły wydaje na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

  1. Przyjęcie do szkoły.

 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone uchwałą Rady Miasta Włocławek.

2. Zapisów dzieci do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włocławku stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację na stronie internetowej szkoły.

4. Przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej rozpoczyna się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej", którą należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: www.sp3wloclawek.pl

5. Przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej", który należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: www.sp3wloclawek.pl

6. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia lub wniosek.

 

III . Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 

1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

2. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, która działa na podstawie Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej wprowadzonego zarządzeniem dyrektora szkoły.

3. Do klasy pierwszej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włocławku.

4. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są z uwzględnieniem następujących kryteriów oraz punktów:

1) zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Miasto Włocławek- 12 punktów

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub będzie uczęszczać do tej szkoły - 5 punktów.

3) ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców - 3 punkty

4) zamieszkiwanie w obwodzie szkoły osób wspierających rodziców w opiece nad kandydatem - 1 punkt.

5. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły, uwzględniając proporcjonalny stosunek liczby chłopców do dziewcząt. W przypadku wolnych miejsc w klasach uwzględniane są prośby rodziców.

6. Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy rodzice/prawni opiekunowie mogą uzyskać w miesiącu sierpniu po zakończeniu drugiego etapu rekrutacji.

 

IV. Harmonogram rekrutacji.

 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

od 1 do 8 marca 2021r.

 

Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci

zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku

 

 

_______________

 

 

od 09 do 23 marca 2021r.

 

Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu

Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku

(składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).

 

 

 

od 1 czerwca do 30 lipca 2021r.

 

 

 

od 25 do 29 marca 2021r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do SP3 i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym żądania przez przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Ponadto przewodniczący może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach (Prezydent Miasta dokonuje potwierdzenia danych w terminie 14 dni).

 

 

 

od 2 do 6 sierpnia 2021r.

 

30 marca 2021r.

 

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

 

 

9 sierpnia 2021r.

 

 

od 6 do 13 kwietnia 2021r.

 

Podpisywanie deklaracji przyjęcia do SP 3 we Włocławku w postaci pisemnego oświadczenia.

Nie złożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

 

 

od 10 do 20 sierpnia 2021r.

 

14 kwietnia 2021r.

 

Ogłoszenie listy dzieci

przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku.

 

 

23 sierpnia 2021r.

                

Informacje n/t rekrutacji uczniów oraz wzory wniosków i zgłoszeń można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz w zakładce NABÓR na stronie www.sp3wloclawek.pl

 

 


Wersja do druku
pomoc