Dla rodziców i uczniów
Uwaga Rodzice - Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

W marcu rozpoczynamy rekrutację do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja czekamy na ciebie

 

OGŁOSZENIE

Od 1 marca br. rozpoczynamy rekrutację do klas I na rok szkolny 2019/2020.

1. Rekrutacja do klas I będzie odbywała się tradycyjnie w siedzibie szkoły.

2. Rekrutacja odbywa się na podstawie:
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948),
- Uchwały Nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

3. Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.
ria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała Nr XXX/54/2017

ZARZĄDZENIE  NR 24/2019 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

4. Druki zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej

W SEKRETARIACIE SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  Nr 3 WE WOCŁAWKU OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 800 – 1400  można składać wnioski i zgłoszenia kandydatów.

 

DRUKI DO POBRANIA

 

1.Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

2.Wniosek  o przyjęcie dziecka poza obwodu szkoły do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

3.Klauzula informacyjna dla kandydatów

 

 

 

Procedura rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017, poz. 59)

 

  1. Obowiązek szkolny.

 

l. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

 

a) które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego,

b) dziecko 7-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole,

c) spoza obwodu szkoły (na prośbę rodziców, prawnych opiekunów) pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły,

d) w przypadku dzieci zameldowanych na terenie innych gmin, jeżeli po przyjęciu wszystkich chętnych z terenu miasta są jeszcze wolne miejsca,

e) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

- jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej

albo

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone.

3. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

4. Decyzję Dyrektor Szkoły wydaje na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

  1. Przyjęcie do szkoły.

 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone uchwałą Rady Miasta Włocławek.

2. Zapisów dzieci do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włocławku stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację na stronie internetowej szkoły.

4. Przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej rozpoczyna się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej", którą należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: www.sp3wloclawek.pl

5. Przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej", który należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: www.sp3wloclawek.pl

6. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia lub wniosek.

 

III . Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 

1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

2. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, która działa na podstawie Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej wprowadzonego zarządzeniem dyrektora szkoły.

3. Do klasy pierwszej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włocławku.

4. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są z uwzględnieniem następujących kryteriów oraz punktów:

1) zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Miasto Włocławek- 12 punktów

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub będzie uczęszczać do tej szkoły - 5 punktów.

3) ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców - 3 punkty

4) zamieszkiwanie w obwodzie szkoły osób wspierających rodziców w opiece nad kandydatem - 1 punkt.

5. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły, uwzględniając proporcjonalny stosunek liczby chłopców do dziewcząt. W przypadku wolnych miejsc w klasach uwzględniane są prośby rodziców.

6. Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy rodzice/prawni opiekunowie mogą uzyskać w miesiącu sierpniu po zakończeniu drugiego etapu rekrutacji.

 

IV. Harmonogram rekrutacji.

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

od 1 do 8 marca 2019r.

Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły

 

od 11 do 22 marca 2019r.

Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci z poza obwodu danej szkoły (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez dziecko określonych kryteriów)

od 3 czerwca do 1 sierpnia 2019r.

od 25 do 29 marca 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym żądania przez przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Ponadto przewodniczący może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach (Prezydent Miasta dokonuje potwierdzenia w terminie 14 dni)

od 2 do 9 sierpnia 2019r.

1 kwietnia 2019r.

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji

12 sierpnia 2019r.

od 2 do 11

kwietnia 2019r.

Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Nie złożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca  w szkole

 od13 do 21 sierpnia 2019r.

12 kwietnia 2019r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

22 sierpnia 2019r.

 

                

Informacje n/t rekrutacji uczniów oraz wzory wniosków i zgłoszeń można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz w zakładce NABÓR na stronie www.sp3wloclawek.pl

 

 


Wersja do druku