Dla rodziców i uczniów
Aktualności

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją „Śródmieścia” w szczególności dzieci i młodzieży.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją „Śródmieścia” w szczególności dzieci i młodzieży.

W miesiącach wrzesień-listopad 2021 r. w naszej szkole odbył się cykl spotkań sportowych organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Meta”. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki dotacji z Urzędu Miasta Włocławek.

Wsparcie zostało udzielone w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej, w ramach zadania nr 1:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją „Śródmieścia” w szczególności dzieci i młodzieży.

W zajęciach sportowych wzięło udział 63 uczniów z klas I, IV i V.

Działalność klubowa wynikająca z oferty Urzędu Miasta to upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla mieszkańców z obszary objętego rewitalizacją „Śródmieścia”, w szczególności dzieci i młodzieży. Zapewnienie możliwości spędzenia czasu wolnego w sposób zorganizowany i bezpieczny poprzez zajęcia sportowe z różnych dyscyplin, to kształtowanie właściwych postaw społecznych, tworzenie warunków do samokontroli i samorealizacji w rozwoju psychofizycznym, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, asertywności

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały w pełni osiągnięte. Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego bardzo często obserwuje się chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych. Uczniowie starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych. Są również tacy, którzy swój wolny czas nie chcą spędzić przed telewizorem lub komputerem, a poświęcić go aktywności ruchowej.

Pomoc w organizacji imprez: działacze klubowi, nauczyciele, uczniowie, oraz wydatna pomoc merytoryczna Dyrekcji Szkoły.

Zajęcia sportowe umożliwiły uczniom spędzanie czasu wolnego w sposób zorganizowany, bezpieczny i jednocześnie ciekawy i atrakcyjny. Dzieci zdobywały i poszerzały wiedzę oraz umiejętności, uczyły się pracy w grupie, szacunku, koleżeństwa, zasad fair play, spędzały czas wolny z dala od zagrożeń patologią i uzależnień. Podnieśli swoją sprawność i samoocenę.

Zajęcia prowadziły:

Izabela Kubiak

Agnieszka Stefańska
Wersja do druku
pomoc